top of page

Weinschel GaAs Digital Attenuator

Weinschel GaAs 數位式衰減器

適合應用在 RF 模擬測試、通信等測試。

檔案下載

Weinschel GaAs 數位式衰減器 - Datasheet

PDF

bottom of page